Miscellaneous Union 36 photos

Union 36 logo on mainsail

Logo on mainsail with ruler

Union installation of Monitor Windvane